Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 Obchodní společnost:

 matton cz  s.r.o.

 IČ:

 03270572

 DIČ:

 CZ03270572

 Se sídlem:

 Vožická 621, 390 02 Tábor

 Zapsaná:

 u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod C25051

 Kontakty:

 www.fajnspanek.cz

 Infolinka

 

 info@fajnspanek.cz; info@matton.cz

 +420 380 831 000

 Přeprava

 

 preprava@fajnspanek.cz

 +420 380 831 001

 Nákup po telefonu

 

 obchod@fajnspanek.cz

 +420 380 831 000

 Servis/Reklamace

 

 servis@fajnspanek.cz

 +420 380 831 002

 

I. (1.)

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.fajnspanek.cz (dále je „internetový obchod“). 
 3. Prodávající je podnikatel, který (v souladu s ustanovením § 420 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele a (v souladu s ustanovením § 420 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce. 
 6. Tyto Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

II. (2.)

 1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Každé zboží dodávané obchodní společností matton cz s.r.o (s výjimkou zboží výslovně uvedeného jako Standardní provedení*) je jedinečné a je upraveno podle přání kupujícího. 
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

* Standardním provedením u lamelových a laťkových roštu jsou tyto rozměry: 80x200 cm / 90x200 cm / 100x200 cm / 120x200 cm / 140x200 cm.

* Standardním provedením u matrací jsou tyto rozměry: 80x200 cm / 90x200 cm / 120x200 cm / 140x200 cm / 160x200 cm / 180x200 cm.


III. (3.)

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. 
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. osobním objednáním v prodejně prodávajícího,
  2. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  3. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace, resp. přidáním zboží s konkrétními specifickými vlastnostmi do košíku internetového obchodu.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, jeho rozměry, způsob platby a doručení a další volitelné parametry.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 5. Kupní smlouva je uzavřena po přijetí objednávky prodávajícím. Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky (případně odkaz na ně) prodávajícího.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách. 
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením oznámení o potvrzení termínu  a způsobu dodání objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

IV. (4.)

 1. Před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, sdělí mu (v souladu s § 1820 odst. 1 občanský zákoník) prodávající:
  1. cenu zboží a částku zálohy sjednané ceny, je-li vyžadována,
  2. způsob platby (viz platební podmínky), náklady na dodání a způsob dodání zboží,
  3. právo spotřebitele odstoupit od smlouvy, uzavírané prostředkem komunikace na dálku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží,
  4. že v případě odstoupení od kupní smlouvy uzavřené na dálku ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní přepravou,
  5. že dodání zboží se podle § 2085 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vždy považuje za kupní smlouvu podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 2. Nemůže-li být vrácené zboží odesláno spotřebitelem poštovní přepravou, prodávající převezme zboží od spotřebitele v jeho domácnosti na své náklady (§ 1835 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

V. (5.)

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace. 
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet dále nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

VI. (6.)

 1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté mu kupujícím jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). 
 2. Prodávající se zavazuje postupovat tak, aby subjekt údajů neutrpěl žádnou újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 
 3. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 
 4. Kupující uzavřením smlouvy dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a zpráv), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu sídla prodávajícího nebo na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. 
 5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv.

VII. (7.)

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.275188372/0300, variabilní symbol = číslo objednávky,
  2. na dobírku při doručení zboží příslušným dopravcem (hotovost přebírá od kupujícího přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné)
  3. platební bránou online (odkazem na banku nebo kartou)
  4. v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v provozovně,
  5. poštovní poukázkou typu A z jakékoliv pošty v rámci České republiky.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě placení v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostního placení je kupní cena splatná dle podmínek prodávajícím zaslané faktury.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající může požadovat po kupujícím zálohu ve výši 30-100% z celkové částky objednaného zboží. U běžných rozměrů a odstínů (postele, roštu, matrace atd.) je výše zálohy 10-50% z celkové částky objednaného zboží. U atypových rozměrů a odstínů je výše zálohy 50-100% z celkové částky objednaného zboží. Požadovat zálohu může prodávající i zpětně po přijetí objednávky přes internetový obchod www.fajnspanek.cz.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VIII. (8.)

 1. Zboží je kupujícímu dodáno:
  1. na adresu určenou kupujícím v objednávce (specifické podmínky lze nalézt v sekci „doprava“),
  2. osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 2. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 3. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Převzetím zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Doporučujeme tedy aby kupující si zboží důkladně prohlédl a zkontrovolal při přebírání.
 6. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího nebo je daňový doklad přiložen k dodávanému zboží.
 7. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

IX. (9.) Kurýrní přepravní společnost

 1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání a převzetí zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost lepící pásky, poškození krabice, protržení obalu matrace apod.) podle přiloženého přepravního listu. 
 2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme a prokáže přepravci, že zásilka již byla porušena při jejím převzetí, je nezbytné poškození popsat (případně vyfotit) a důkazně doložit v předávacím protokolu přepravce (tzn. zapsat do předávacího protokolu, že zákazník zboží přebírá s výhradou). 
 3. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na internetovou adresu servis@fajnspanek.cz nebo telefonicky na čísle +420 380 831 002, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou. 
 4. Nepřevezme-li kupující objednané zboží a toto bude vráceno zpět prodávajícímu a/nebo při vrácení zboží prodávajícímu při odstoupení kupujícího od smlouvy, má prodávající právo požadovat na kupujícím úhradu nákladů spojených s jeho zkontrolováním, vypráním či vyčištěním, opětovným zabalením a manipulací s ním.
 5. K uvedeným náhradám bude účtována cena dopravy, event. náklady účelně vynaložené na úpravu či opravu vráceného zboží. Nepřevezme-li kupující věc v sjednané době, náleží prodávajícímu podle § 2159 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, úplata za uskladnění, a to ve výši 100,- Kč za každý den uskladnění.

X. (10.)

 1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutné popsat závady zboží.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Pokud je na kupním dokladu uvedena delší záruční doba, tak platí tato.
 4. Záruka se nevztahuje na:
  1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
  2. odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
  3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
  4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
  5. na zoxidování (změnu barvy dřeva)
  6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
  7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
  8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
  9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
  10. vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací
  11. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)
 5. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa servis@fajnspanek.cz. Pro zrychlení a zkvalitnění vyřízení reklamace doporučuje prodávající využít online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO. Případně uplatnit reklamaci zejména na adrese Prodejna Fajn Spánek Tábor, Vožická 3201, 390 02 Tábor.
 6. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.
 7. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 
 8. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. 
 9. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. 
 10. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.

XI. (11.)

 1. U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:
  1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  2. u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny Olejovoskem, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.
  3. komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí zákazník sám, matton cz s.r.o. uchycení neprovádí.
  4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
  5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.
  6. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
  7. Údržba výrobků z masivu: Po dobu dozrávání povrchové úpravy Olejovoskem (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě masivu. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejovosk“ používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch upravený Lakem (Akryluretanovým) otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací kování. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete dotekové plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
  8. Záruční doba u výrobků z masivu je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Návod na montáž postele z masivu:
  1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

 


XII. (12.)

 1. U roštů je kupující srozuměn s tím, že:
  1. rošty jsou standardně dodávány o cca. 4 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu některých konstrukcí postelí, které mají ve vnitřní části přečnívající kování, které zmenšuje vnitřní plochu pro umístění roštu. Většinou se jedná o závěsné postelové spojovací kování, které postel spojí pouze zavěšením bočnic na hlavové a nožní čelo.
  2. rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  3. bočnice roštů musí být v rámu postele podepřeny v celé délce nosnou lištou nebo výškově nastavitelným kováním VARIFIX a to minimálně na třech místech - 15-20 cm od hlavového a nožního čela a uprostřed bočnic roštu. Pokud nebudou bočnice roštu správně podepřeny, hrozí jejich zlomení na což se nevztahuje záruka. U jiných typů uložení roštů do rámu postelí je nejprve nutné konzultovat tuto možnost v prodávajícím. Jedná se hlavně o vyvýšená patra nebo o samovýrobu rámu postelí nebo další atypické provedení rámů postelí.
  4. na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou.
  5. při změně polohy hlavové nebo nožní části, musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.
  6. rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely (laťky) anebo za středovou příčku.
  7. rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu)
  8. rám roštu a lamely (laťky) jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel (latěk). Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.
  9. na roštu s bočnicemi jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Pokud nesou tato krycí pouzdra známky poškození, tak splnila svou funkci a měla by být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.
  10. vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rámu roštu (jemné poškrábání nebo ťuknutí vzniklé transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes kurýrní společnost nebo rozvozem matton cz s.r.o.. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.
  11. vadou výrobku není hrubější povrchové opracování lamel (latěk) ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel (latěk) dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, začernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, začernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.
  12. záruční doba u laťových a lamelových roštů je 2-8 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Údržba roštů:
  1. Rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kování ho lehce promažte olejem. Při vrzání roštu, dotáhněte s citem všechny spojovací šrouby. Pozor na neúměrnou sílu při dotahování, aby nedošlo k prasknutí rámu nebo spojovacích prken. Poškozené lamely, laťky, pouzdra, posuvníky regulace tuhosti, kování, písty lze zakoupit jako náhradní díly.
 3. Obecný návod na používání roštů:
  1. Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch roštu).
  2. Odstraňte lepící a plastové stahovací pásky, které by mohly bránit polohování roštů.
  3. Rošt vložte do rámu postele tak, aby byly podepřené boky roštu kováním nebo nosnou lištou umístěnou v bočnicích. U provedení roštu bez bočnic (tzn. pouze prkénka spojená tkalounem) je nutné aby měl rám postele dřevěnou nosnou lištu, ke které se tento typ roštu musí připevnit přiloženými šrouby.
  4. Rošt má vždy hlavovou a nožní část a je třeba ho do rámu umístit správně. 
  5. U lamelových roštů lze nastavovat tuhost pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
  6. Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování.
  7. Na rošt položte matraci.
 4. Návod na používání roštů s ručním polohováním a roštů s pístovým výklopem pro ukládání:
  1. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit dolů.
  2. Přístup do úložného prostoru přes rošty s pístovým výklopem pro ukládání (z boku nebo od nohou) provádějte vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed roštu (výklápění z boku) nebo uprostřed příčky (vyklápění od nohou). Zavírání úložného prostoru provádějte tak, že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho, aby nedošlo k nárazu při dozavírání úložného prostoru. Rošt nikdy nezavírejte tahem za textilní nebo plastové ucho, hrozí jeho vytržení na což se nevztahuje záruka. U některých typů roštů s nožním pístovým výklopem pro přístup do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.
  3. U roštů s bočním výklopem pro ukládání je třeba umístit výklopy do přístupných stran postele.
  4. Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze.
 5. Návod na používání roštů s motorovým polohováním:
  1. Při umístění roštu do rámu postele dbejte na to aby přívodní elektrický kabel k motoru roštu nebo kabel od ovladače nebyl přiskřípnutý k rámu postele nebo nebyl poškozený.
  2. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí kabelového nebo bezkabelového ovladače. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. V případě absence zvýšeného nožního čela postele se může matrace na roštu posunout a poté při polohování do základní rovné pozice se může zapřít o rám postele. Tomuto zamezíte dokoupením zarážky matrace. 
  3. Polohování provádějte vždy v poloze na zádech a vždy s jednou ležící osobou, jejíž váha splňuje maximální zatížení roštu.
  4. Bezkabelový ovladač je dodáván s bateriemi typu AAA, u kterých je při rozbalení roštu přerušený obvod plastovým páskem. Pro správné fungování je nutné tento pásek odstranit. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití.
  5. V případě výpadku elektrické energie má rošt záložní systém na napolohování do základní rovné pozice. Jedná se o 2 kusy baterie 9V, které jsou součástí dodávky roštů. Pro využití tohoto systému je nutné baterie k motoru připojit skrze konektory. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití. Tím se záložní systém vyřadí z provozu a pro jeho obnovení je nutná výměna baterií. Pro kontrolu stavu záložního systému napolohujte rošt do sedací polohy, následně vytáhněte přívodní elektrický kabel motoru ze zásuvky a vyzkoušejte rošt napolohovat do základní pozice. Pokud je v bateriích dostatek energie, rošt se napolohuje do základní pozice, pokud nikoliv, rošt zůstane v sedací poloze.

XIII. (13.)

 1. U matrací a polštářů je kupující srozuměn s tím, že:
  1. matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  2. vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat.
  3. vadou výrobku není žmolkování potahu. Pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovávač.
  4. vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech
  5. vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
  6. tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
  7. tolerance u tuhosti matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
  8. vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající z ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
  9. barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
  10. při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití chemického lepidla a proto jednotlivé sendvičové vrstvy jádra matrace nejsou k sobě slepeny, ale pouze do sebe zapadají jako výřezové protikusy. Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může působit, že její šíře a délka je menší než spodní část jádra. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra. Poté matraci nechte v interiérové teplotě.
  11. základní rozměr matrace je 200x90 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je dolepen stejným materiálem (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířka 160, 180, 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace ve společném potahu. Po domluvě můžeme šířku 160, 180, 200 cm dodat i ve slepeném provedení.
  12. Údržba matrací a polštářů: Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli jádro. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.
  13. Záruční doba u matrací a polštářů je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Návod na používání matrací (pěnové, latexové)
  1. Před vybalením matrace z hygienického obalu zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost)
  2. Matraci vybalte z ochranného hygienického obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch)
  3. Matrace vakuově srolované pro transport jsou po rozbalení do 2 hod. připravené k použití a do 48 hod. dosáhnou svého 100% rozměru.
  4. U matrací s jednou ložnou stranou zkontrolujte správné vložení do rámu postele (paměťová pěna Vicso pěna by měla být jako kontaktní plocha. Nicméně některé speciální konstrukce umožňují využití i té plochy matrace, kde není použitá paměťová pěna. Na těchto plochách je aplikované zónování.)
  5. Latexové matrace a matrace vyrobené pouze ze studené pěny můžete vložit do rámu postele libovolnou stranou nebo dle typu konstrukce uvedené v internetovém obchodě na kartě produktu.
  6. Pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, laťkový rošt nebo pevnou desku (u desky doporučujeme zajistit dýchání, vytvořením více otvorů pro cirkulaci vzduchu).
  7. Výrobce latexových matrací doporučuje pro správné tvarování použít pod matraci kvalitní lamelový rošt.
  8. Matrace umístěte do rámu postele. Zkontrolujte správné vložení. Matrace nejsou určeny k umístění na podlahu (v extrému může docházet ke vzniku plísní). Pokud potřebuje mít matrace na podlaze jen po omezenou dobu (např. 1 měsíc) tak je na podlahu umístit lze, ale doporučujeme častější větrání a podložení například dekou.
  9.  U laťkového roštu nesmí být mezery mezi latěmi větší než 6 cm.
  10. Životnost matrace prodloužíte použitím kvalitního matracového chrániče, který zabrání průniku tekutin a nečistot a kvalitního lamelového roštu, který roznese tlak z místa jako je bok nebo rameno do stran a proležení matrace se projeví výrazně později (někdy v řádu let - dle kvality zvolené matrace).

XIV. (14.)

 1. Kupující je povinen zajistit vhodným způsobem bezproblémový průběh montáže, kdy bere zejména na vědomí, že je nutné:
  1. zajistit bezproblémový příjezd na místo parkování přepravního vozu (dodávky), včetně vjezdu do obytné zóny s nutností vyřízení vjezdového povolení (např. centrum Prahy nebo Brna)
  2. zajistit parkovací místo včetně místa pro vyložení zboží z přepravního vozu (dodávky) v maximální vzdálenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu nebo chaty, chalupy atd.
  3. informovat logistiku firmy matton cz s.r.o. o případné komplikaci při výnosu objednaného zboží (patrový bytový dům bez výtahu, velikost výtahu, úzké schodiště a pod.)
  4. zajistit přístupovou cestu do místa montáže, tak aby bylo možné pronést všechny části objednaného zboží.
  5. připravit místo a prostor pro montáž před příjezdem techniků matton cz s.r.o. odstraněním stávajícího nábytku nebo zařízení nebo vybavení, které by mohlo montáž znemožňovat nebo zkomplikovat. Vyhrazujeme si právo nenést odpovědnost za případné škody na demontovaném nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou matton cz s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout demontáž nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou matton cz s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést montáž pokud bude techniky vyhodnocena jako neproveditelná z důvodu nedostatečného prostoru nebo nevhodného místa.
  6. provést vhodná opatření pro ochranu majetku. Ochrana např. kartony a dalším materiálem umístěným na podlahy, schody, dveře, stěny, nábytek a další vybavení tak aby se při přenášení minimalizovalo případné poškození jak dodávaného zboží, tak majetku zákazníka. Firma matton cz s.r.o. je pojištěna proti poškození majetku, ale podmínkou pro uznání poškození ze strany pojišťovny je alespoň základní provedení ochrany a prokázání, že poškození bylo způsobeno při přenášení nebo montáží objednaného zboží.
 2. Pokud kupující včasně (do týdne po provedení objednávky) informuje logistické oddělení prodávajícího o nemožnosti splnit některou z výše uvedených podmínek, tak i přesto se pokusíme maximálně na danou komplikaci připravit a nalézt společně nejlepší řešení. Pokud ovšem zákazník v dostatečném časovém předstihu nebo vůbec neinformuje logistické oddělení firmy matton cz s.r.o. o nemožnosti splnit výše uvedené podmínky a tyto posléze při dodání objednaného zboží nastanou, vyhrazujeme si právo na odmítnutí provedení takto komplikovaného výnosu nebo montáže, u kterého hrozí velké časové zdržení (delší než 30 minut nad rámec standardního času při bezproblémovém výnosu a montáži) nebo hrozí poškození majetku zákazníka. Převzetí případného doplatku a předání zboží proběhne přímo u rozvozového vozu.
 3. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas s tím, aby smontovaný výrobek umístěný v kupujícím zvoleném prostoru nafotil a případně tyto fotografie užil jako prezentaci svých výrobků na svých webových stránkách.

XV. (15.)

 1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů 
  1. ode dne převzetí zboží,
  2. ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
  3. ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  3. dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  4. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít online nástroj RETINO nebo vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

XVI. (16.)

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
  5. a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny, 
  4. odstoupit od smlouvy.
 4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy, 
  1. pokud má zboží podstatnou vadu, 
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, 
  3. při větším počtu vad zboží.
 5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace. 
 8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 10. Volbu způsobu reklamace má kupující.
 11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 12. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravují záruční podmínky

XVII. (17.)

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. 
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

XVIII. (18.)

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIX. (19.)

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 29.07.2021

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více info zde.