Záruční podmínky a návody

Záruční podmínky a návody.

Výňatek z obchodních podminek.

X. (10.)

 1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutné popsat závady zboží.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Pokud je na kupním dokladu uvedena delší záruční doba, tak platí tato.
 4. Záruka se nevztahuje na:
  1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
  2. odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
  3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
  4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
  5. na zoxidování (změnu barvy dřeva)
  6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
  7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
  8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
  9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
  10. vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací
  11. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)
 5. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa servis@fajnspanek.cz. Pro zrychlení a zkvalitnění vyřízení reklamace doporučuje prodávající využít online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO. Případně uplatnit reklamaci zejména na adrese Prodejna Fajn Spánek Tábor, Vožická 3201, 390 02 Tábor.
 6. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.
 7. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 
 8. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. 
 9. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. 
 10. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.

XI. (11.)

 1. U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:
  1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  2. u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny Olejovoskem, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.
  3. komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí zákazník sám, matton cz s.r.o. uchycení neprovádí.
  4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
  5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.
  6. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
  7. Údržba výrobků z masivu: Po dobu dozrávání povrchové úpravy Olejovoskem (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě masivu. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejovosk“ používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch upravený Lakem (Akryluretanovým) otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací kování. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete dotekové plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
  8. Záruční doba u výrobků z masivu je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Návod na montáž postele z masivu:
  1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

 


XII. (12.)

 1. U roštů je kupující srozuměn s tím, že:
  1. rošty jsou standardně dodávány o cca. 4 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu některých konstrukcí postelí, které mají ve vnitřní části přečnívající kování, které zmenšuje vnitřní plochu pro umístění roštu. Většinou se jedná o závěsné postelové spojovací kování, které postel spojí pouze zavěšením bočnic na hlavové a nožní čelo.
  2. rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  3. bočnice roštů musí být v rámu postele podepřeny v celé délce nosnou lištou nebo výškově nastavitelným kováním VARIFIX a to minimálně na třech místech - 15-20 cm od hlavového a nožního čela a uprostřed bočnic roštu. Pokud nebudou bočnice roštu správně podepřeny, hrozí jejich zlomení na což se nevztahuje záruka. U jiných typů uložení roštů do rámu postelí je nejprve nutné konzultovat tuto možnost v prodávajícím. Jedná se hlavně o vyvýšená patra nebo o samovýrobu rámu postelí nebo další atypické provedení rámů postelí.
  4. na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou.
  5. při změně polohy hlavové nebo nožní části, musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.
  6. rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely (laťky) anebo za středovou příčku.
  7. rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu)
  8. rám roštu a lamely (laťky) jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel (latěk). Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.
  9. na roštu s bočnicemi jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Toto pouzdra by měla být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.
  10. vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rámu roštu (jemné poškrábání nebo ťuknutí vzniklé transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes kurýrní společnost nebo rozvozem matton cz s.r.o.. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu a nesnižuje jeho hodnotu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.
  11. vadou výrobku není hrubější povrchové opracování lamel (latěk) ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel (latěk) dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, začernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, začernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.
  12. záruční doba u laťových a lamelových roštů je 2-8 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Údržba roštů:
  1. Rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kování ho lehce promažte olejem. Při vrzání roštu, dotáhněte s citem všechny spojovací šrouby. Pozor na neúměrnou sílu při dotahování, aby nedošlo k prasknutí rámu nebo spojovacích prken. Poškozené lamely, laťky, pouzdra, posuvníky regulace tuhosti, kování, písty lze zakoupit jako náhradní díly.
 3. Obecný návod na používání roštů:
  1. Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch roštu).
  2. Odstraňte lepící a plastové stahovací pásky, které by mohly bránit polohování roštů.
  3. Rošt vložte do rámu postele tak, aby byly podepřené boky roštu kováním nebo nosnou lištou umístěnou v bočnicích. U provedení roštu bez bočnic (tzn. pouze prkénka spojená tkalounem) je nutné aby měl rám postele dřevěnou nosnou lištu, ke které se tento typ roštu musí připevnit přiloženými šrouby.
  4. Rošt má vždy hlavovou a nožní část a je třeba ho do rámu umístit správně. 
  5. U lamelových roštů lze nastavovat tuhost pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
  6. Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování.
  7. Na rošt položte matraci.
 4. Návod na používání roštů s ručním polohováním a roštů s pístovým výklopem pro ukládání:
  1. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit dolů.
  2. Přístup do úložného prostoru přes rošty s pístovým výklopem pro ukládání (z boku nebo od nohou) provádějte vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed roštu (výklápění z boku) nebo uprostřed příčky (vyklápění od nohou). Zavírání úložného prostoru provádějte tak, že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho, aby nedošlo k nárazu při dozavírání úložného prostoru. Rošt nikdy nezavírejte tahem za textilní nebo plastové ucho, hrozí jeho vytržení na což se nevztahuje záruka. U některých typů roštů s nožním pístovým výklopem pro přístup do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.
  3. U roštů s bočním výklopem pro ukládání je třeba umístit výklopy do přístupných stran postele.
  4. Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze.
 5. Návod na používání roštů s motorovým polohováním:
  1. Při umístění roštu do rámu postele dbejte na to aby přívodní elektrický kabel k motoru roštu nebo kabel od ovladače nebyl přiskřípnutý k rámu postele nebo nebyl poškozený.
  2. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí kabelového nebo bezkabelového ovladače. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. V případě absence zvýšeného nožního čela postele se může matrace na roštu posunout a poté při polohování do základní rovné pozice se může zapřít o rám postele. Tomuto zamezíte dokoupením zarážky matrace. 
  3. Polohování provádějte vždy v poloze na zádech a vždy s jednou ležící osobou, jejíž váha splňuje maximální zatížení roštu.
  4. Bezkabelový ovladač je dodáván s bateriemi typu AAA, u kterých je při rozbalení roštu přerušený obvod plastovým páskem. Pro správné fungování je nutné tento pásek odstranit. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití.
  5. V případě výpadku elektrické energie má rošt záložní systém na napolohování do základní rovné pozice. Jedná se o 2 kusy baterie 9V, které jsou součástí dodávky roštů. Pro využití tohoto systému je nutné baterie k motoru připojit skrze konektory. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití. Tím se záložní systém vyřadí z provozu a pro jeho obnovení je nutná výměna baterií. Pro kontrolu stavu záložního systému napolohujte rošt do sedací polohy, následně vytáhněte přívodní elektrický kabel motoru ze zásuvky a vyzkoušejte rošt napolohovat do základní pozice. Pokud je v bateriích dostatek energie, rošt se napolohuje do základní pozice, pokud nikoliv, rošt zůstane v sedací poloze.

XIII. (13.)

 1. U matrací a polštářů je kupující srozuměn s tím, že:
  1. matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  2. vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu používání matrace pach zmizí. Je vhodné nechat matraci po vybalení z hygienického obalu odvětrat.
  3. vadou výrobku není žmolkování potahu. Pro odstranění žmolků můžete použít odžmolkovávač.
  4. vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech
  5. vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
  6. tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
  7. tolerance u tuhosti matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
  8. vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající z ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
  9. barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiím matrací v internetovém obchodě. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností.
  10. při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití chemického lepidla a proto jednotlivé sendvičové vrstvy jádra matrace nejsou k sobě slepeny, ale pouze do sebe zapadají jako výřezové protikusy. Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může působit, že její šíře a délka je menší než spodní část jádra. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra. Poté matraci nechte v interiérové teplotě.
  11. základní rozměr matrace je 200x90 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je dolepen stejným materiálem (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířka 160, 180, 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace ve společném potahu. Po domluvě můžeme šířku 160, 180, 200 cm dodat i ve slepeném provedení.
  12. Údržba matrací a polštářů: Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli jádro. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.
  13. Záruční doba u matrací a polštářů je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Návod na používání matrací (pěnové, latexové)
  1. Před vybalením matrace z hygienického obalu zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost)
  2. Matraci vybalte z ochranného hygienického obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch)
  3. Matrace vakuově srolované pro transport jsou po rozbalení do 2 hod. připravené k použití a do 48 hod. dosáhnou svého 100% rozměru.
  4. U matrací s jednou ložnou stranou zkontrolujte správné vložení do rámu postele (paměťová pěna Vicso pěna by měla být jako kontaktní plocha. Nicméně některé speciální konstrukce umožňují využití i té plochy matrace, kde není použitá paměťová pěna. Na těchto plochách je aplikované zónování.)
  5. Latexové matrace a matrace vyrobené pouze ze studené pěny můžete vložit do rámu postele libovolnou stranou nebo dle typu konstrukce uvedené v internetovém obchodě na kartě produktu.
  6. Pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, laťkový rošt nebo pevnou desku (u desky doporučujeme zajistit dýchání, vytvořením více otvorů pro cirkulaci vzduchu).
  7. Výrobce latexových matrací doporučuje pro správné tvarování použít pod matraci kvalitní lamelový rošt.
  8. Matrace umístěte do rámu postele. Zkontrolujte správné vložení. Matrace nejsou určeny k umístění na podlahu (v extrému může docházet ke vzniku plísní). Pokud potřebuje mít matrace na podlaze jen po omezenou dobu (např. 1 měsíc) tak je na podlahu umístit lze, ale doporučujeme častější větrání a podložení například dekou.
  9.  U laťkového roštu nesmí být mezery mezi latěmi větší než 6 cm.
  10. Životnost matrace prodloužíte použitím kvalitního matracového chrániče, který zabrání průniku tekutin a nečistot a kvalitního lamelového roštu, který roznese tlak z místa jako je bok nebo rameno do stran a proležení matrace se projeví výrazně později (někdy v řádu let - dle kvality zvolené matrace).

XIV. (14.)

 1. Kupující je povinen zajistit vhodným způsobem bezproblémový průběh montáže, kdy bere zejména na vědomí, že je nutné:
  1. zajistit bezproblémový příjezd na místo parkování přepravního vozu (dodávky), včetně vjezdu do obytné zóny s nutností vyřízení vjezdového povolení (např. centrum Prahy nebo Brna)
  2. zajistit parkovací místo včetně místa pro vyložení zboží z přepravního vozu (dodávky) v maximální vzdálenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu nebo chaty, chalupy atd.
  3. informovat logistiku firmy matton cz s.r.o. o případné komplikaci při výnosu objednaného zboží (patrový bytový dům bez výtahu, velikost výtahu, úzké schodiště a pod.)
  4. zajistit přístupovou cestu do místa montáže, tak aby bylo možné pronést všechny části objednaného zboží.
  5. připravit místo a prostor pro montáž před příjezdem techniků matton cz s.r.o. odstraněním stávajícího nábytku nebo zařízení nebo vybavení, které by mohlo montáž znemožňovat nebo zkomplikovat. Vyhrazujeme si právo nenést odpovědnost za případné škody na demontovaném nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou matton cz s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout demontáž nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou matton cz s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést montáž pokud bude techniky vyhodnocena jako neproveditelná z důvodu nedostatečného prostoru nebo nevhodného místa.
  6. provést vhodná opatření pro ochranu majetku. Ochrana např. kartony a dalším materiálem umístěným na podlahy, schody, dveře, stěny, nábytek a další vybavení tak aby se při přenášení minimalizovalo případné poškození jak dodávaného zboží, tak majetku zákazníka. Firma matton cz s.r.o. je pojištěna proti poškození majetku, ale podmínkou pro uznání poškození ze strany pojišťovny je alespoň základní provedení ochrany a prokázání, že poškození bylo způsobeno při přenášení nebo montáží objednaného zboží.
 2. Pokud kupující včasně (do týdne po provedení objednávky) informuje logistické oddělení prodávajícího o nemožnosti splnit některou z výše uvedených podmínek, tak i přesto se pokusíme maximálně na danou komplikaci připravit a nalézt společně nejlepší řešení. Pokud ovšem zákazník v dostatečném časovém předstihu nebo vůbec neinformuje logistické oddělení firmy matton cz s.r.o. o nemožnosti splnit výše uvedené podmínky a tyto posléze při dodání objednaného zboží nastanou, vyhrazujeme si právo na odmítnutí provedení takto komplikovaného výnosu nebo montáže, u kterého hrozí velké časové zdržení (delší než 30 minut nad rámec standardního času při bezproblémovém výnosu a montáži) nebo hrozí poškození majetku zákazníka. Převzetí případného doplatku a předání zboží proběhne přímo u rozvozového vozu.
 3. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas s tím, aby smontovaný výrobek umístěný v kupujícím zvoleném prostoru nafotil a případně tyto fotografie užil jako prezentaci svých výrobků na svých webových stránkách.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné