Záruční podmínky a návody

Výňatek z obchodních podmínek


X. (10.)

 1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutné popsat závady zboží.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Pokud je na kupním dokladu uvedena delší záruční doba, tak platí tato.
 4. Záruka se nevztahuje na:
  1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
  2. odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
  3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
  4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
  5. na zoxidování (změnu barvy dřeva)
  6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
  7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
  8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
  9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
  10. vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací
  11. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)
 5. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa servis@fajnspanek.cz. Pro zrychlení a zkvalitnění vyřízení reklamace doporučuje prodávající využít online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO. Případně uplatnit reklamaci zejména na adrese Prodejna Fajn Spánek Tábor, Vožická 3201, 390 02 Tábor.
 6. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.
 7. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. 
 8. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující. 
 9. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí. 
 10. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.

XI. (11.)

 1. U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:
  1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  2. u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny Olejovoskem, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.
  3. komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí zákazník sám, bedton s.r.o. uchycení neprovádí.
  4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravena jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, začernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
  5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.
  6. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
  7. Údržba výrobků z masivu: Po dobu dozrávání povrchové úpravy Olejovoskem (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě masivu. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejovosk“ používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch upravený Lakem (Akryluretanovým) otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací kování. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete dotekové plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
  8. Záruční doba u výrobků z masivu je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Návod na montáž postele z masivu:
  1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

 


XII. (12.)

 1. U roštů je kupující srozuměn s tím, že:
  1. rošty jsou standardně dodávány o cca. 4 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu některých konstrukcí postelí, které mají ve vnitřní části přečnívající kování, které zmenšuje vnitřní plochu pro umístění roštu. Většinou se jedná o závěsné postelové spojovací kování, které postel spojí pouze zavěšením bočnic na hlavové a nožní čelo.
  2. rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
  3. obě bočnice roštů musí být v rámu postele podepřeny v celé délce nosnou lištou nebo polohovacím postelovým kováním a to minimálně na třech místech: 15-20 cm od hlavového čela postele, 15-20 cm od nožního čela postele a poté uprostřed obou bočnic roštu. U rámů postelí, kam se umisťují dva rošty vedle sebe, musí být uprostřed postele rošty podepřeny středovou latí nebo jiným systémem, který zajistí dostatečné podepření. Pokud nebudou bočnice roštu správně podepřeny, hrozí jejich zlomení na což se nevztahuje záruka. U jiných typů uložení roštů do rámu postelí je nejprve nutné konzultovat tuto možnost v prodávajícím. Jedná se hlavně o vyvýšená patra nebo o samovýrobu rámu postelí nebo další atypické provedení rámů postelí.
  4. na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou.
  5. při změně polohy hlavové nebo nožní části, musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.
  6. rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely (laťky) anebo za středovou příčku.
  7. rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu)
  8. rám roštu a lamely (laťky) jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel (latěk). Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.
  9. na roštu s bočnicemi jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Pokud nesou tato krycí pouzdra známky poškození, tak splnila svou funkci a měla by být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.
  10. vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rámu roštu (jemné poškrábání nebo ťuknutí vzniklé transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes kurýrní společnost nebo rozvozem bedton s.r.o.. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.
  11. vadou výrobku není hrubější povrchové opracování lamel (latěk) ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel (latěk) dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, začernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, začernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.
  12. záruční doba u laťových a lamelových roštů je 2-8 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Údržba roštů:
  1. Rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kování ho lehce promažte olejem. Při vrzání roštu, dotáhněte s citem všechny spojovací šrouby. Pozor na neúměrnou sílu při dotahování, aby nedošlo k prasknutí rámu nebo spojovacích prken. Poškozené lamely, laťky, pouzdra, posuvníky regulace tuhosti, kování, písty lze zakoupit jako náhradní díly.
 3. Obecný návod na používání roštů:
  1. Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch roštu).
  2. Odstraňte lepící a plastové stahovací pásky, které by mohly bránit polohování roštů.
  3. Rošt vložte do rámu postele tak, aby byly podepřené boky roštu kováním nebo nosnou lištou umístěnou v bočnicích. U provedení roštu bez bočnic (tzn. pouze prkénka spojená tkalounem) je nutné aby měl rám postele dřevěnou nosnou lištu, ke které se tento typ roštu musí připevnit přiloženými šrouby.
  4. Rošt má vždy hlavovou a nožní část a je třeba ho do rámu umístit správně. 
  5. U lamelových roštů lze nastavovat tuhost pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
  6. Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování.
  7. Na rošt položte matraci.
 4. Návod na používání roštů s ručním polohováním a roštů s pístovým výklopem pro ukládání:
  1. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit dolů.
  2. Přístup do úložného prostoru přes rošty s pístovým výklopem pro ukládání (z boku nebo od nohou) provádějte vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed roštu (výklápění z boku) nebo uprostřed příčky (vyklápění od nohou). Zavírání úložného prostoru provádějte tak, že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho, aby nedošlo k nárazu při dozavírání úložného prostoru. Rošt nikdy nezavírejte tahem za textilní nebo plastové ucho, hrozí jeho vytržení na což se nevztahuje záruka. U některých typů roštů s nožním pístovým výklopem pro přístup do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.
  3. U roštů s bočním výklopem pro ukládání je třeba umístit výklopy do přístupných stran postele.
  4. Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze.
 5. Návod na používání roštů s motorovým polohováním:
  1. Při umístění roštu do rámu postele dbejte na to aby přívodní elektrický kabel k motoru roštu nebo kabel od ovladače nebyl přiskřípnutý k rámu postele nebo nebyl poškozený.
  2. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí kabelového nebo bezkabelového ovladače. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. V případě absence zvýšeného nožního čela postele se může matrace na roštu posunout a poté při polohování do základní rovné pozice se může zapřít o rám postele. Tomuto zamezíte dokoupením zarážky matrace. 
  3. Polohování provádějte vždy v poloze na zádech a vždy s jednou ležící osobou, jejíž váha splňuje maximální zatížení roštu.
  4. Bezkabelový ovladač je dodáván s bateriemi typu AAA, u kterých je při rozbalení roštu přerušený obvod plastovým páskem. Pro správné fungování je nutné tento pásek odstranit. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití.
  5. V případě výpadku elektrické energie má rošt záložní systém na napolohování do základní rovné pozice. Jedná se o 2 kusy baterie 9V, které jsou součástí dodávky roštů. Pro využití tohoto systému je nutné baterie k motoru připojit skrze konektory. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití. Tím se záložní systém vyřadí z provozu a pro jeho obnovení je nutná výměna baterií. Pro kontrolu stavu záložního systému napolohujte rošt do sedací polohy, následně vytáhněte přívodní elektrický kabel motoru ze zásuvky a vyzkoušejte rošt napolohovat do základní pozice. Pokud je v bateriích dostatek energie, rošt se napolohuje do základní pozice, pokud nikoliv, rošt zůstane v sedací poloze.

XIII. (13.)

 1. U matrací a polštářů je kupující srozuměn s tím, že:
  1. matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru. Matrace jsou určeny k běžnému spánku, tedy v poloze těla vleže (nejčastěji na zádech, bocích nebo břiše). Matrace nejsou určené ke spánku v sedě. Za porušení záručních podmínek se také považuje, pokud by byla matrace využívána k opakovanému dlouhodobému sezení v jedné nebo více částech matrace. Matrace nejsou určené k opakovanému přehýbání a zastýlání v některých skládacích konstrukcí postelí. Pokud potřebujete koupit matraci pro pravidelné přehýbání a zastýlání, konzultujte nejprve nákup s prodejcem. Toppery - přistýlkové matrace do výšky 8 cm, lze ukládat ve srolovaném stavu při zachování kruhového tvaru. Není možné Topper - přistýlkovou matraci zarolovat a poté dlouhodobě zmáčknout nebo přehnout, tím by došlo k porušení záručních podmínek.
  2. vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu krátkého období po vybalení matrace z hygienického obalu se tento specifický pach tzv. novoty sníží na naprosté minimum. Pro rychlé snížení intenzity doporučujeme provádět tzv. dávkové větrání, tedy nechat matraci v interiérové teplotě a několikrát za den na několik minut místnost vyvětrat. Pokud by byla matrace umístěna v chladném místě, tak se naopak odvětrání specifického pachu prodlouží.
  3. vadou výrobku není tvorba žmolků na potahu. Žmolky vznikají uvolňováním vláken z prostěradel a pro zamezení vzniku doporučujeme přes potah použít matracový chránič. Pro odstranění žmolků můžete použít žmolkovač.
  4. vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech s tělem. Tento efekt je přirovnávám tzv. efektu prošlápnutí nových bot. Tedy stejně jako se přizpůsobí bota tvaru nohy, tak se matrace přizpůsobí tvaru těla. 
  5. vadou výrobku není pokud u některých typů matrací, zejména těch, které jsou označeny tuhostí H1 (velmi měkká), dále pak zejména u nízkých typů jako přistýlkové matrace do výšky 8 cm z paměťových pěn může docházet přirozenému efektu zvednutí rohů a hran při zatížení vahou těla. Tomuto efektu lze zamezit tím, že při pořízení matrace zvolíte doplněk - 4 x guma v rozích pro přichycení k dolní matraci.
  6. vadou výrobku není přirozený efekt zdánlivého celkové zmenšení délky a šířky matrace. Toto se může dít zejména u přistýlkových matrací tuhosti H1-H2 (velmi měkká - měkká), které jsou v nízké výšce 4-8 cm. Důvodem je, že tuhost jádra matrace je tak velmi nízká, že ho stahuje elasticita potahu a pružnost zipu na potahu. Potah se šije o trochu kratší a užší, aby byl na matraci ideálně vypnutý, ale pokud je jádro matrace velmi měkké nebo měkké, dochází právě k tomuto efektu a nelze to považovat za vadu výrobku. Proto u velmi měkkých a měkkých typů přistýlkových matrací doporučujeme pořídit zejména prodlouženou délku o 5 cm.
  7. matrace nejsou určeny k umístění na podlahu nebo špatně větranou desku (v extrému může docházet ke vzniku plísní). Pokud potřebuje mít matrace na podlaze jen po omezenou dobu (např. 1 měsíc) tak je na podlahu umístit lze, ale doporučujeme častější větrání a podložení například dekou.
  8. matrace které jsou v popisu produktu a parametrech označeny jako - Typ konstrukce jádra: Jednostranná - (tedy mají jednu stranu určenou ke kontaktu s tělem a druhou stranu určenou ke kontaktu s podložkou (rošt/deska)) je před vložením do rámu postele nutné zkontrolovat správnost orientace stran. Kontrolu proveďte částečným rozepnutím potahu a porovnejte orientaci jádra matrace s fotografií vámi zakoupené matrace umístěné v internetovém obchodu prodejce. Úvodní fotografie umístěná v internetovém obchodě prodejce vždy zobrazuje správnou orientaci jádra matrace, tedy to kam má která vrstva směrovat. Zda ke kontaktu s tělem nebo ke kontaktu s podložkou. Tuto kontrolu je nutné provádět po každé manipulaci s matrací, při které byla matrace mimo rám postele. Pokud by došlo ke vložení matrace do rámu postele při nesprávné orientaci stran, může dojít k poškození jádra matrace a tím k porušení záručních podmínek. Ostatní matrace mají - Typ konstrukce jádra: Oboustranná - a je možné matraci vložit do rámu libovolnou stranou. Nicméně i zde doporučujeme provést kontrolu proti zveřejněné nabídce v internetovém obchodě prodejce, protože i u oboustranných konstrukcích jádra může být jedna strana více určená ke kontaktu s tělem (tvarovací část matrace, nejčastěji strana s vrstvou paměťové pěny) a druhá strana více určená ke kontaktu s podložkou (nosná část matrace). Přesto pokud by tvarovací strana nevyhovovala je možné matraci otočit a využívat jako kontaktní stranu tu co je označována jako nosná část matrace.
  9. pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, laťkový rošt nebo pevnou desku (u desky doporučujeme zajistit dýchání, vytvořením více otvorů pro cirkulaci vzduchu). Pěnové a latexové matrace lze použít na roštu s ručním nebo motorovým polohováním, nicméně většinová část spánku musí probíhat na matraci ve vodorovné poloze. Dlouhodobá vyvýšená poloha obou konců matrace může být nastavená do pozice maximálně 15°. Maximální rozestup mezer mezi laťkami laťkového roštu musí být menší než 6 cm. Pokud by byl rozestup větší než 6 cm, může dojít k poškození matrace a tím k porušení záručních podmínek.
  10. vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
  11. výrobní tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
  12. výrobní tolerance u tuhosti matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
  13. vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající z ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
  14. barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiích matrací v internetovém obchodě prodejce. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností. Nicméně se vždy snažíme o prezentování aktuálního barevného složení v nabídce internetového obchodu.
  15. při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití lepidla a proto jednotlivé vrstvy jádra matrace nemusí být k sobě vždy slepeny, ale mohou do sebe pouze zapadat jako výřezové protikusy (zámky). Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může zdánlivě působit, že její šíře a délka je menší než spodní část jádra matrace. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra matrace. Poté matraci nechte v interiérové teplotě. Při manipulaci mějte na paměti, že s pěnou je potřeba zacházet citlivěji, tedy nesmí být za pěnu neúměrně taháno nebo prudkými pohyby za okraje posouváno, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. Jednotlivé vrstvy doporučujeme vždy umístit mezi obě napnuté dlaně a pěnu přemisťovat tlakem dlaní proti sobě.
  16. základní definovaný rozměr matrace je 90x200 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je vyroben dolepením stejného materiálu k základnímu rozměru do požadované šířky nebo délky (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířky 160 cm až 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace v jednom společném potahu. Po domluvě můžeme nabídnout dodání některých typů matrací v celé šířce 140 cm až 180 cm.
  17. Údržba matrací a polštářů: Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a zvýšeným vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli samotné jádro z pěny, latexu nebo jiných doplňkových materiálů. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.
  18. Záruční doba u matrací a polštářů je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
 2. Návod na používání matrací (pěnové, latexové):
  1. Před vybalením matrace z hygienického obalu zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost, typ potahu). Výrobek zkontrolujte proti potvrzené objednávce. Pokud by byla kontrolou zjištěna nesrovnalost, matrace nerozbalujte a bezodkladně o skutečnosti informujte prodejce. Využijte k tomu určený online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO.
  2. Matraci vybalte z ochranného hygienického obalu. Nepoužívejte nástroje, jako špičatý nůž nebo nůžky, které mohou poškodit povrch matrace. Ideálně použijte nůžky se zaoblenou špičkou a obal stříhejte velmi opatrně. Obal vždy načínejte v místech kde není v kontaktu s potahem nebo jádrem matrace. POZOR na efekt prudkého samovolného rozrolovaní matrace, který může nastat po částečném rozbalení obalu. Matrace se velmi rychle narovná a může tím poškodit své okolí. Síla tohoto rozrolování může odstrčit i váhu dospělého lidského těla. Proto dejte pozor zejména na děti a domácí mazlíčky. Matrace vždy rozbalujte v místě, kde je dostatečný prostor alespoň o 1 metr větší na každou stranu než je rozměr matrace.
  3. Matrace vakuově srolované pro transport je možné po rozbalení do 2-4 hod. už použít pro spaní. Nicméně mohou vykazovat o cca. 5% větší šířku a délku a naopak o cca 5% menší výšku. Tato nesrovnalost v rozměru se dostane na správné hodnoty do 48 hodin od rozrolování.
  4. Před vložením matrace do rámu postele nebo na určené místo proveďte kontrolu orientace stran matrace viz. článek XIII. (13.), odstavec 1., písmeno h. Zejména pak u matrace která má typ konstrukce jádra - Jednostranná. Předejdete tím případnému porušení záručních podmínek.
  5. Latexové matrace můžete vložit do rámu postele libovolnou stranou, ale i zde doporučujeme provést kontrolu proti zveřejněné nabídce v internetovém obchodě prodejce.
  6. Výrobci latexových matrací doporučují pro správné tvarování použít pod matraci kvalitní lamelový rošt s počtem lamel 42 ks. Tento typ lamelového roštu zajistí nejlepší tvarovací vlastnosti latexové matrace. Naopak nedoporučují umístění latexové matrace na laťkový rošt nebo desku.
  7. Životnost matrace prodloužíte použitím kvalitního matracového chrániče, který zabrání průniku tekutin a nečistot a kvalitního lamelového roštu, který roznese tlak z místa jako je bok nebo rameno do stran a proležení matrace se projeví výrazně později (někdy v řádu let - dle kvality vstupních pěn u zvolené matrace).