Záruční podmínky a návody

Výňatek z obchodních podmínek


Záruční podmínky a návody

12. Obecné záruční podmínky

 1. Práva z vadného plnění se řídí § 2165 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Jako záruční list slouží nákupní doklad (faktura), při uplatnění reklamace je nutné popsat závady zboží.
 3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží (u postele od data její montáže) a její doba je 24 měsíců. Pokud je na kupním dokladu uvedena delší záruční doba, tak platí tato.
 4. Záruka se nevztahuje na:
  1. poškození nesprávným postupem čištění nebo nesprávným přípravkem na čištění
  2. odření dřeva špatným zacházením / např. okopáním
  3. nesprávným skladováním (vlhkost, přímý kontakt se zdrojem tepla)
  4. vady způsobené nesprávně provedenou montáží, nevhodným uložením, opravou, údržbou apod.
  5. na zoxidování (změnu barvy dřeva)
  6. vady zboží, na které byla poskytnuta sleva
  7. vady způsobené běžným opotřebením. Změny barvy použitých materiálů, opotřebení potahů, částečné změknutí použitých materiálů a další atmosférické nebo chemické vlivy.
  8. vady způsobené při dopravě zboží zajištěné kupujícím
  9. drobné barevné odchýlení oproti prezentovaným vzorkům (dřev, látek a ostatních materiálů)
  10. vady vzniklé nedodržením postupu montáže nebo nevhodnou (neodbornou) manipulací
  11. vady vzniklé nadměrným zatěžováním výrobků (zátěž vyšší než je maximální doporučená)
 5. Místem uplatnění reklamace je prodejna, kde kupující zboží koupil a/nebo adresa prodávajícího uvedená na nákupním dokladu, event. e-mailová adresa servis@fajnspanek.cz. Pro zrychlení a zkvalitnění vyřízení reklamace doporučuje prodávající využít online nástroj na vznesení požadavku reklamace RETINO. Případně uplatnit reklamaci zejména na adrese Prodejna Fajn Spánek Tábor, Vožická 3201, 390 02 Tábor.
 6. Kupující odešle reklamované zboží s kopií nákupního dokladu.
 7. Kupující má nárok na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Prodávající kupujícímu potvrdí datum přijetí reklamace, o jejímž přijetí rozhodne prodávající ihned, nejpozději do 3 dnů od jejího převzetí, její obsah a způsob vyřízení, který žádá kupující.
 9. Odstranění vad reklamovaného zboží zajišťuje prodávající nejpozději do 30 dnů od data jejího přijetí.
 10. Kupující má právo na úhradu poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží prodávajícímu.

  13. Záruční podmínky a návody - Rošty

  1. U roštů je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Rošty jsou standardně dodávány o cca. 4 cm kratší a o 1 cm užší, je to z důvodu některých konstrukcí postelí, které mají ve vnitřní části přečnívající kování, které zmenšuje vnitřní plochu pro umístění roštu. Většinou se jedná o závěsné postelové spojovací kování, které postel spojí pouze zavěšením bočnic na hlavové a nožní čelo.
   2. Tolerance nepřesnosti rozměru je +/- 5 mm a to i v případě požadavku na tzv. přesný rozměr
   3. Rošt je určený na používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   4. Na rošty je zakázané stoupat, skákat a na zvednuté části sedat anebo působit nepřiměřenou silou.
   5. Při změně polohy hlavové nebo nožní části, musí dbát na to, aby nedošlo k zavření lůžkovin mezi konstrukci roštu.
   6. Rošt se při manipulaci nesmí nosit za lamely (laťky) anebo za středovou příčku.
   7. Rošt by měl být zespodu větraný (volný přístup vzduchu)
   8. Rám roštu a lamely (laťky) jako přírodní materiál může obsahovat rozdílné zbarvení, suky nebo výrobní nedokonalost zespodu lamel (latěk). Toto není vadou výrobku, ale přirozeným jevem, který není důvodem na případnou reklamaci.
   9. Na roštu s bočnicemi jsou umístěny krycí pouzdra pro ochranu konců roštu proti poškození při transportu. Jinou funkci tyto krycí pouzdra nemají. Pokud nesou tato krycí pouzdra známky poškození, tak splnila svou funkci a měla by být před umístěním do rámu postele odstraněna. Pokud na roštu zůstanou, tak žádným způsobem neovlivňují funkci roštu.
   10. Vadou výrobku není na několika místech povrchově narušený rám roštu (částečné poškrábání nebo mírná promáčklina vzniklá transportem). Toto povrchové narušení vzniká již hromadnou přepravou roštů z výroby do centrálního skladu a poté transportem roštu přes kurýrní společnost nebo rozvozem bedton s.r.o.. Toto povrchové narušení nijak neovlivňuje funkci a užití roštu. U roštů je počítáno s tím, že jsou umístěny v rámu postele a jsou zakryty matrací, čímž nejsou pohledové a nenarušují tak vzhled postele.
   11. Vadou výrobku není hrubší povrchové opracování lamel (latěk) ze spodní nepohledové a neužitné části, kde nedochází ke kontaktu s matrací. Spodní část lamel (latěk) dále může na několika místech obsahovat výrobní nedokonalost (suk, zčernání, jemné třísky). Reklamace v záruční době na zlomenou lamelu je uznána pokud k jejímu zlomení dojde ve výrobní nedokonalosti (suku, zčernání atd.). Reklamace není uznána pokud je lamela zlomená neúměrným zatížením.
   12. Záruční doba u laťových a lamelových roštů je 2-8 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
   13. K dodaný roštům může být přiložena náhradní lamela. Tu je nutné případně zkrátit pro umístění místo poškozené lamely.  
  2. Údržba roštů:
   1. Rošt je výrobek z přírodního materiálu – dřeva, proto ho ošetřujte pouze vlhkým hadříkem. Nesmí docházet k namáčení. Při vrzání kování ho lehce promažte olejem. Při vrzání roštu, dotáhněte s citem všechny spojovací šrouby. Pozor na neúměrnou sílu při dotahování, aby nedošlo k prasknutí rámu nebo spojovacích prken. Poškozené lamely, laťky, pouzdra, posuvníky regulace tuhosti, kování, písty lze zakoupit jako náhradní díly.
  3. Obecný návod na používání roštů:
   1. Lamelový rošt vybalte z ochranného obalu (nepoužívejte ostré nástroje, které mohou poškodit povrch roštu).
   2. Odstraňte lepící a plastové stahovací pásky, které by mohly bránit polohování roštů.
   3. Obě bočnice roštů musí být v rámu postele podepřeny v celé délce nosnou lištou nebo polohovacím postelovým kováním a to minimálně na třech místech: 15-20 cm od hlavového čela postele, 15-20 cm od nožního čela postele a poté uprostřed obou bočnic roštu. U rámů postelí, kam se umisťují dva rošty vedle sebe, musí být uprostřed postele rošty podepřeny středovou latí nebo jiným systémem, který zajistí dostatečné podepření. Pokud nebudou bočnice roštu správně podepřeny, hrozí jejich zlomení na což se nevztahuje záruka. U jiných typů uložení roštů do rámu postelí je nejprve nutné konzultovat tuto možnost v prodávajícím. Jedná se hlavně o vyvýšená patra nebo o samovýrobu rámu postelí nebo další atypické provedení rámů postelí. U provedení roštu bez bočnic (tzn. pouze prkénka spojená tkalounem) je nutné aby měl rám postele dřevěnou nosnou lištu, ke které se tento typ roštu musí připevnit přiloženými šrouby.
   4. Rošt má vždy hlavovou a nožní část a je třeba ho do rámu umístit správně. Pouze rošty s výklopným systémem do boku jsou pravolevé. Lze je tedy umístit do rámu opačně.
   5. U lamelových roštů lze nastavovat tuhost pomocí posuvníků regulace tuhosti na zdvojených lamelách. Nastavení vysvětluje etiketa nalepená na roštu. Čím jsou posuvníky dál od sebe, tím jsou zdvojené lamely tvrdší a naopak.
   6. Zkontrolujte, zda se nezachytává kování roštu o bočnice postele, středovou lať a nebo zda něco nebrání polohování.
   7. Na rošt položte matraci.
  4. Návod na používání roštů s ručním polohováním a roštů s pístovým výklopem pro ukládání:
   1. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed příčky. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. Tímto dosáhnete správné funkce polohovacího kování na roštu. Zvednutím do nejvyšší polohy se uvolní zarážky na kování a zvednutou část je poté možné sklopit dolů.
   2. Přístup do úložného prostoru přes rošty s pístovým výklopem pro ukládání (z boku nebo od nohou) provádějte vždy pomocí textilního nebo plastového ucha uprostřed roštu (vyklápění z boku) nebo uprostřed příčky (vyklápění od nohou). Zavírání úložného prostoru provádějte tak, že jednou rukou tlačte ze shora na matraci a druhou přidržujte textilní nebo plastové ucho, aby nedošlo k nárazu při zavírání úložného prostoru. Rošt nikdy nezavírejte tahem za textilní nebo plastové ucho, hrozí jeho vytržení na což se nevztahuje záruka. U některých typů roštů s nožním pístovým výklopem pro přístup do úložného prostoru je možnost vyklopení zarážek, kterými nastavíte polohování i pro nožní část.
   3. U roštů s bočním výklopem pro ukládání je třeba umístit výklopy do přístupných stran postele.
   4. Polohovací rošty doporučujeme nechávat po dobu spánku ve vodorovné poloze.
  5. Návod na používání roštů s motorovým polohováním:
   1. Při umístění roštu do rámu postele dbejte na to, aby přívodní elektrický kabel k motoru roštu nebo kabel od ovladače nebyl přiskřípnutý k rámu postele nebo nebyl poškozený.
   2. Polohování hlavové nebo nožní části vždy provádějte pomocí kabelového nebo bezkabelového ovladače. Polohujte vždy s matrací tak, aby vytvořila zatížení. V případě absence zvýšeného nožního čela postele se může matrace na roštu posunout a poté při polohování do základní rovné pozice se může zapřít o rám postele. Tomuto zamezíte dokoupením zarážky matrace.
   3. Polohování provádějte vždy v poloze na zádech a vždy s jednou ležící osobou, jejíž váha + váha matrace nepřesahuje maximální povolené zatížení motoru roštu.
   4. Při polohování musí vždy uživatel symetricky ležet uprostřed roštu. Pokud by uživatel ležel při polohování nesymetricky u jednoho nebo druhého okraje roštu, docházelo by tím k nerovnoměrnému rozložení váhy a tím k neúměrnému tlaku na jedno nebo druhé mechanické táhlo roštu. Tím může dojít k poškození roštu.
   5. Při používání roštu ve zvednuté poloze ať už hlavové nebo nožní části, je vždy nutné co nejvíce dodržet symetrické rozložení váhy uživatele. U zdvižené nožní části hrozí dosednutí (ať už samotného uživatele nebo jiného uživatele) a tím může dojít k poškození roštu. Proto vždy zkontrolujte v jaké poloze rošt máte. U hlavové části hrozí přetížení jedné ze stran roštu např. při nahnutí se pro pití, mobil, knihu atd. na noční stolek. Tímto nahnutím může uživatel vytvořit neúměrný tlak na jedno nebo druhé mechanické táhlo roštu a tím rošt poškodit. Pokud tedy potřebujete něco z nočního stolku, tak se nejprve posaďte do prostřed délky roštu (v tomto místě není rošt zvednutý), ideálně dejte nohy na zem vedle postele a poté se zase vraťte na rošt. Pozor na prudké neúměrné opření se o zvednutý rošt. Tímto neúměrným prudkým opřením se může uživatel vytvořit neúměrný tlak na jedno nebo druhé mechanické táhlo roštu a tím rošt poškodit.  
   6. Bezkabelový ovladač je dodáván s bateriemi typu AAA, u kterých je při rozbalení roštu přerušený obvod plastovým páskem. Pro správné fungování je nutné tento pásek odstranit. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití.
   7. V případě výpadku elektrické energie má rošt záložní systém na srovnání do základní rovné pozice. Jedná se o 1 nebo 2 kusy baterie 9V, které jsou součástí dodávky roštů. Pro využití tohoto systému je nutné baterie k motoru připojit skrze konektory. Mějte na paměti, že dodávané baterie nejsou nabíjecí a v návaznosti na používání dojde časem k jejich samovolnému vybití. Tím se záložní systém vyřadí z provozu a pro jeho obnovení je nutná výměna baterií. Pro kontrolu stavu záložního systému zdvihněte rošt do sedací polohy, následně vytáhněte přívodní elektrický kabel motoru ze zásuvky a vyzkoušejte rošt srovnat do základní pozice. Pokud je v bateriích dostatek energie, rošt se srovná do základní pozice, pokud nikoliv, rošt zůstane ve zdvižené poloze.
   8. Motor roštu je vždy dodáván spárovaný s bezkabelovým ovladačem. Pokud by došlo k přerušení spárování nebo by bylo potřeba spárovat dva rošty na jeden bezkabelový ovladač, tak vyhledejte návod na toto párování v záložce “Ke stažení” v detailu zakoupeného roštu. 
  6. Návod na používání roštů s motorovým polohováním a bočním výklopem:
   1. Používání motorového roštu s bočním vyklápěním pro přístup do úložného prostoru se řídí dle bodu 4. a 5. tohoto článku.
   2. Otevírání úložného prostoru se provádí bez napolohované polohovací části roštu. Nejprve zkontrolujte, že je rošt ve vodorovné poloze a poté můžete rošt otevřít pomocí textilního ucha uprostřed bočnice roštu.
   3. Při otevření roštu pro přístup do úložného prostoru má PRAVÉ otevírání motor umístěný blíž k uživateli a LEVÉ otevírání má motor umístění dál od uživatele.

  Návod pro nastavení motoru TWINMOT T5 BLACK - ke stažení

  Obecný návod na používání motorových roštů - ke stažení


  14. Záruční podmínky a návody - Matrace / Polštáře z pěny

  1. U matrací a polštářů z pěny je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Matrace a polštáře jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru. Matrace jsou určeny k běžnému spánku, tedy v poloze těla vleže (nejčastěji na zádech, bocích nebo břiše). Matrace nejsou určené ke spánku v sedě. Za porušení záručních podmínek se také považuje, pokud by byla matrace využívána k opakovanému dlouhodobému sezení v jedné nebo více částech matrace. Matrace nejsou určené k opakovanému přehýbání a zastýlání v některých skládacích konstrukcí postelí. Pokud potřebujete koupit matraci pro pravidelné přehýbání a zastýlání, konzultujte nejprve nákup s prodejcem. Toppery - přistýlkové matrace do výšky 8 cm, lze ukládat ve srolovaném stavu při zachování kruhového tvaru. Není možné Topper - přistýlkovou matraci zarolovat a poté dlouhodobě zmáčknout nebo přehnout, tím by došlo k porušení záručních podmínek. Děrované toppery není možné dlouhodobě uchovávat ve srolovaném stavu. Hrozí poškození pěny v oblasti děrování a na toto poškození se nevztahuje záruka. 
   2. Vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů a lepidel při výrobě. V průběhu krátkého období po vybalení matrace z hygienického obalu se tento specifický pach tzv. novoty sníží na naprosté minimum. Pro rychlé snížení intenzity doporučujeme provádět tzv. dávkové větrání, tedy nechat matraci v interiérové teplotě a několikrát za den na několik minut místnost vyvětrat. Pokud by byla matrace umístěna v chladném místě, tak se naopak odvětrání specifického pachu prodlouží.
   3. Matrace a polštáře nejsou určeny k užívání na přímém slunečním svitu. Hrozí vyblednutí potahu, barevná změna jádra matrace a polštáře (tedy pěny) a zrychlená degradace pěny.
   4. Vadou výrobku není tvorba žmolků na potahu. Žmolky vznikají uvolňováním vláken z prostěradel a pro zamezení vzniku doporučujeme přes potah použít matracový chránič. Pro odstranění žmolků můžete použít žmolkovač.
   5. Vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů v kontaktních místech s tělem. Tento efekt je přirovnávám tzv. efektu prošlápnutí nových bot. Tedy stejně jako se přizpůsobí bota tvaru nohy, tak se matrace přizpůsobí tvaru těla.
   6. Vadou výrobku není rozdílná tuhost paměťové pěny v rozdílných teplotách interiéru. Například při teplotě 10°C bude tuhost matrace výrazně větší než při teplotě 30°C.
   7. Vadou výrobku není pokud u některých typů matrací, zejména těch, které jsou označeny tuhostí H1 (velmi měkká), dále pak zejména u nízkých typů jako přistýlkové matrace do výšky 8 cm z paměťových pěn může docházet přirozenému efektu zvednutí rohů a hran při zatížení vahou těla. Tomuto efektu lze zamezit tím, že při pořízení matrace zvolíte doplněk - 4 x guma v rozích pro přichycení k dolní matraci.
   8. Vadou výrobku není přirozený efekt zdánlivého celkové zmenšení délky a šířky matrace. Toto se může dít zejména u přistýlkových matrací z paměťové pěny tuhosti H1-H5 (velmi měkká až velmi tuhá), které jsou v nízké výšce 4-8 cm. Důvodem je, že elasticita jádra matrace je tak aktivní, že jí stahuje pružnost potahu a pružnost zipu na potahu. Potah se šije přesně, aby byl na matraci co nejvíce ideálně vypnutý, ale pokud je jádro přistýlkové matrace velmi měkké až středně tuhé a u paměťových pěn až velmi tuhé a ještě k tomu nízké 4-8 cm, může docházet právě k tomuto efektu a nelze to považovat za vadu výrobku. Proto u velmi měkkých až středně tuhých typů přistýlkových matrací a u paměťových pěn až velmi tuhých přistýlkových matrací doporučujeme pořídit prodlouženou zejména délku alespoň a to o 5 cm a v případě dvoulůžka (od 140 cm a více) i rozšířenou šířku alespoň o 3-5 cm.
   9. Matrace nejsou určeny k umístění na podlahu nebo špatně větranou desku (v extrému může docházet ke vzniku plísní). Pokud potřebuje mít matrace na podlaze jen po omezenou dobu (např. 1 měsíc) tak je na podlahu umístit lze, ale doporučujeme častější větrání a podložení například dekou.
   10. Matrace které jsou v popisu produktu a parametrech označeny jako - Typ konstrukce jádra: Jednostranná - (tedy mají jednu stranu určenou ke kontaktu s tělem a druhou stranu určenou ke kontaktu s podložkou (rošt/deska)) je před vložením do rámu postele nutné zkontrolovat správnost orientace stran. Kontrolu proveďte částečným rozepnutím potahu a porovnejte orientaci jádra matrace s fotografií vámi zakoupené matrace umístěné v internetovém obchodu prodejce. Úvodní fotografie umístěná v internetovém obchodě prodejce vždy zobrazuje správnou orientaci jádra matrace, tedy to kam má která vrstva směřovat. Zda ke kontaktu s tělem nebo ke kontaktu s podložkou. Tuto kontrolu je nutné provádět po každé manipulaci s matrací, při které byla matrace mimo rám postele. Pokud by došlo ke vložení matrace do rámu postele při nesprávné orientaci stran, může dojít k poškození jádra matrace a tím k porušení záručních podmínek. Ostatní matrace mají - Typ konstrukce jádra: Oboustranná - a je možné matraci vložit do rámu libovolnou stranou. Nicméně i zde doporučujeme provést kontrolu proti zveřejněné nabídce v internetovém obchodě prodejce, protože i u oboustranných konstrukcích jádra může být jedna strana více určená ke kontaktu s tělem (tvarovací část matrace, nejčastěji strana s vrstvou paměťové pěny) a druhá strana více určená ke kontaktu s podložkou (nosná část matrace). Přesto pokud by tvarovací strana nevyhovovala je možné matraci otočit a využívat jako kontaktní stranu, tu co je označována jako nosná část matrace.
   11. Pěnové matrace můžete umístit na lamelový rošt, laťkový rošt nebo pevnou desku (u desky doporučujeme zajistit dýchání, vytvořením více otvorů pro cirkulaci vzduchu). Pěnové a latexové matrace lze použít na roštu s ručním nebo motorovým polohováním, nicméně většinová část spánku musí probíhat na matraci ve vodorovné poloze. Dlouhodobá vyvýšená poloha obou konců matrace může být nastavená do pozice maximálně 15°. Maximální rozestup mezer mezi laťkami laťkového roštu musí být menší než 6 cm. Pokud by byl rozestup větší než 6 cm, může dojít k poškození matrace a tím k porušení záručních podmínek.
   12. Vadou výrobku není proležení, které nepřesahuje 13% z celkové výšky matrace (ČSN 91 1004)
   13. Výrobní tolerance u rozměrů matrací je (délka, šířka) +/- 1,5 cm
   14. Výrobní tolerance tuhosti pěny a tuhosti matrací je +/- 15% (EN ISO 3386-1)
   15. Vadou výrobku není pokud díky výrobní toleranci tuhosti pěny a tuhosti matrací vykazují dvě a více stejných zakoupených matrací mírně rozdílnou tuhost. Tento efekt rozdílné tuhosti může nastat i při pozdějším zakoupení již jednou zakoupené stejné matrace.
   16. Vadou výrobku nejsou drobné odchylky vyplývající z ručního podílu práce jako je lepení, balení nebo další manipulace. Proto mohou být na jádru matrace povrchové praskliny/trhliny, chybějící části pěny u hran a boků do velikosti 25 mm a další drobné odchylky ve struktuře materiálů nemající vliv na funkci výrobku.
   17. Barevnost pěn v matracích vždy nemusí odpovídat barevnosti pěn ve vzorových matracích na prodejnách nebo fotografiích matrací v internetovém obchodě prodejce. Toto je způsobeno změnou přidaného barevného pigmentu při výrobě samotné pěny. Změna barevného pigmentu nemá žádný vliv na změnu tuhosti matrace nebo jejích jiných vlastností. Nicméně se vždy snažíme o prezentování aktuálního barevného složení v nabídce internetového obchodu.
   18. Při výrobě matrací se snažíme minimalizovat použití lepidla a proto jednotlivé vrstvy jádra matrace nemusí být k sobě vždy slepeny, ale mohou do sebe pouze zapadat jako výřezové protikusy (zámky). Díky tomu, že VISCO pěna (paměťová pěna) použitá v horní části jádra matrace reaguje na okolní teplotu a je elastická, může se stát, že po dodání matrace může být horní vrstva posunuta nebo může zdánlivě působit, že její šíře a délka je menší než spodní část jádra matrace. Toto lze snadno vyřešit povytažením jednotlivých elastických vrstev paměťové pěny a srovnáním na velikost spodní části jádra matrace. Poté matraci nechte v interiérové teplotě. Při manipulaci mějte na paměti, že s pěnou je potřeba zacházet citlivěji, tedy nesmí být za pěnu neúměrně taháno nebo prudkými pohyby za okraje posouváno, protože by mohlo dojít k jejímu poškození. Jednotlivé vrstvy doporučujeme vždy umístit mezi obě napnuté dlaně a pěnu přemisťovat tlakem dlaní proti sobě.
   19. Základní definovaný rozměr matrace je 90x200 cm. Jakýkoliv menší rozměr je vyroben seříznutím základního rozměru. Jakýkoliv širší nebo delší rozměr je vyroben dolepením stejného materiálu k základnímu rozměru do požadované šířky nebo délky (např. délka 210, 220 cm nebo šířka 100, 120, 140 cm). Matrace šířky 160 cm až 200 cm dodáváme v provedení 2 x jádro matrace v jednom společném potahu. Po domluvě můžeme nabídnout dodání některých typů matrací v celé nelepené šířce 100 cm až 180 cm. Nicméně s tímto postupem výroby se nesou příplatky na základě komplikace s výtěžností z bloku pěny a s postupem zpracování. Pro konkrétní kalkulaci nás kontaktujte.
   20. U některých typů matrací (zejména pak u Topperů) přes lep umisťujeme speciální netkanou textilií, která zabraňuje rozlepení spoje. Tato netkaná textilie může být při omaku matrace rukou pocitově hmatatelná, ale při umístění do lůžka a při překrytí prostěradlem a případně chráničem její hmatatelnost naprosto zaniká a nijak neomezuje uživatele ve využívání matrace.
   21. Údržba matrací a polštářů: Matrace a polštáře z pěny je možné vysávat, čistit suchou pěnou, případně vaxovat se sníženým vlhčením a zvýšeným vysoušením. Prát se může pouze látkový potah matrace nebo polštáře, nikoli samotné jádro z pěny, latexu nebo jiných doplňkových materiálů. Při praní nepoužívejte aviváž. Maximální teplota pro praní je uvedena na štítku potahu. Běžně můžete prát na 40-60°C.
   22. Záruční doba u matrací a polštářů je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
  2. Návod na používání matrací (pěnové, latexové)
   1. Před vybalením matrace z hygienického obalu zkontrolujte správnost dodávky (typ matrace, rozměr, tuhost, typ potahu). Výrobek zkontrolujte proti potvrzené objednávce. Pokud by byla kontrolou zjištěna nesrovnalost, matrace nerozbalujte a bezodkladně o skutečnosti informujte prodejce.

  15. Záruční podmínky a návody - Výrobky z masivu

  1. U výrobků z masivu je kupující srozuměn s tím, že:
   1. postel je určena k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   2. u postelí (a ostatních výrobků z masivu), které jsou povrchově upraveny Olejovoskem, je nutno zkontrolovat před vložením matrace do postele nebo před položením výrobku z masivu např. na koberec, zda je olej zaschlý (eventuálně je třeba ho suchým hadříkem setřít aby nedošlo k uvolnění pigmentu). Pokud se pigment stále uvolňuje, je třeba zamezit kontaktu s potahem matrace nebo s kobercem, aby nedošlo k ušpinění. Použijte starší prostěradlo nebo textil. Výrobek z masivu pak nechte odvětrat při pokojové teplotě a pravidelném větrání.
   3. komody a volně stojící skříně jsou osazeny systémem pro uchycení ke zdi a je nutné je z bezpečnostních důvodů připevnit ke zdi nebo k jiné pevné opoře, díky které nedojde k případnému převrácení. Uchycení ke zdi provádí zákazník sám, bedton s.r.o. uchycení neprovádí. bedton s.r.o. nenese odpovědnost za škody na majetku nebo zdraví osob, pokud kupující nedodrží doporučení na uchycení komod a skříní ke zdi nebo jiné pevné opoře.
   4. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravená jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost dřeviny (suky, zčernání, jádrové dřevo, povrchové praskliny), stopy lepidla nebo stopy po opravě dřeva (dřevařský tmel, vosk). U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
   5. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), vizuálně patrné spojení dřeva tzv. Spárovka - Průběžná lamela nebo Napojovaná lamela (laicky - nenavazují na sebe léta masivu). Použití Spárovky - Průběžné lamely nebo Napojované lamely je z důvodu zamezení prohnutí nebo zkroucení masivu na velkých plochách jako je hlavové čelo, nožní čelo, bočnice postele, boky a čílka komod a stolků a dalších výrobků z masivu.
   6. vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, skříně a ostatní výrobky z masivu), uvolňování specifického pachu použitých olejů, mořidel, laků a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu dozrávání povrchové úpravy specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
   7. Údržba výrobků z masivu: Po dobu dozrávání povrchové úpravy Olejovoskem (2-3 měsíce od dodání) otírejte povrch pouze suchým savým hadrem. Postel je z přírodního materiálu, o který se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě masivu. Nesmí docházet k namáčení. Na čištění povrchu s povrchovou úpravou „Olejovosk“ používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na olejované povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Postel nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch upravený lakem otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na lakovaný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací šrouby. Při vrzání z místa kde se dotýkají bočnice hlavového nebo nožního čela, potřete kontaktní plochy tuhým mýdlem ve vhodné vrstvě. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
   8. Záruční doba u výrobků z masivu je 2-10 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
  2. Návod na montáž postele z masivu:
   1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

  16. Záruční podmínky a návody - Čalouněné výrobky (postele celočalouněné / částečně čalouněné, noční stolky, lavice)

  1. U čalouněných výrobků je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Čalouněné výrobky jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   2. Po dokončené montáži postele (zejména dvoulůžka se středovou latí) a umístění postele v prostoru, již není možné s postelí posunovat po podlaze. Hrozí poškození středové opěrné nohy. Pro změnu pozice postele v prostoru je vždy nutné buď přenášet celou postel uchopením dvou lidí ze spodu za bočnice. Nebo přizvednutím nožní nebo boční části postele alespoň 5 cm nad podlahu a poté je možné provést posunutí po zbývajících dvou nohách po podlaze.
   3. Vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, lavice a ostatní čalouněné výrobky), pokud jejich nepohledová část, tj. část, která je určena pro umístění u zdi anebo u jiné plochy, bude povrchově upravená jiným barevným odstínem anebo může obsahovat nižší jakost látky (viditelné napojení, hrubost látky, švy apod.), stopy lepidla nebo stopy po opravě. U postelí jsou nepohledovou částí i místa, u kterých se počítá se zakrytím matrací (vnitřní část postele). Pokud bude výrobek umístěn pohledově i ze zadní části, je nutné tento požadavek uvést při objednání zboží, pozdější úprava již není možná.
   4. Vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, lavice a ostatní čalouněné výrobky), uvolňování specifického pachu použitých lepidel, pěn, látek a dalších přípravků určených na povrchovou úpravu. Všechny povrchové úpravy splňují požadavky na zdravotní nezávadnost. V průběhu používání specifický pach zmizí. Je vhodné častější vyvětrání.
   5. Vadou výrobku není (platí pro postele, noční stolky, komody, rampy, lavice a ostatní čalouněné výrobky), pokud dojde k jeho částečnému vyblednutí na přímém slunečním svitu. Všechny námi dodávané čalouněné výrobky nejsou určeny k vystavení přímému slunečnímu svitu. Pokud se nelze při umístění nábytku v prostoru vyhnout přímému slunečnímu svitu, je potřeba počítat s možným rozdílem odstínu látky v místě kde na nábytek sluneční svit dopadá.
   6. Údržba čalouněných výrobků: O čalouněné výrobky se musí pečovat šetrnými přípravky určenými k údržbě čalounických látek. Nesmí docházet k rozsáhlému promáčení. Na čištění čalouněného povrchu používejte pouze kvalitní přípravky přímo určené na čalouněné povrchy. POZOR na levné komerční přípravky, které mohou na povrchu zanechat znatelné poškození. Čalouněné produkty dlouhodobě nevystavujte vlhkému prostředí. Povrch otírejte vlhkým hadříkem nebo přípravky určenými na čalouněný povrch. Při vrzání z místa spoje hlavového nebo nožního čela s bočnicí, dotáhněte spojovací šrouby. Při vrzání z místa kde se dotýkají rošty nosné lišty nebo výškově stavitelného nosníku (na vnitřní části bočnice) nebo středové latě (uprostřed postele), podložte toto místo filcem kterým zajistíte tichý posuv roštu po nosné liště nebo středové lati nebo nosníku. Pomoci od vrzání může také vzájemná výměna roštů (pravý za levý a levý za pravý).
   7. Záruční doba u čalouněných výrobků je 2-5 let. Záruční doba je vždy uvedena na kupním dokladu.
  2. Návod na montáž čalouněné postele:
   1. Postupujte vždy podle návodu přiloženého v balení dodaného produktu. Pokud v balení návod nenaleznete, návod je ke stažení v internetovém obchodě v detailu produktu. Případně nás kontaktujte pro zaslání návodu na servisním čísle +420 380 831 002 nebo na emailu servis@fajnspanek.cz

  17. Záruční podmínky a návody - Lůžkoviny (chrániče, prostěradla, povlečení, přikrývky, polštáře)

  1. U lůžkovin je kupující srozuměn s tím, že:
   1. Lůžkoviny jsou určeny k používání v suchém prostředí – v obytném interiéru.
   2. Polštáře a přikrývky (pokud není uvedeno jinak), je nutné povléknout do ložního povlečení.
   3. Je nutné dodržovat prací, čistící a žehlící symboly umístěné na štítku výrobku.
   4. Vadou výrobku není částečné vyblednutí nebo seprání. Pro prodloužení životnosti barev perte a žehlete výrobky na doporučené teploty a žehlete pouze rubovou nebo vnitřní stranu.
   5. Doporučujeme lůžkoviny před prvním použitím vyprat. U péřových polštářů a přikrývek není nutné provádět první praní.
   6. U některých typů polštářů z dutého vlákna je možné prát pouze vrchní materiál z kterého lze vyjmout náplň umístěnou v netkané textilii. U takových typů nechte náplň pouze vyvětrat.
   7. Péřové polštáře a přikrývky je potřeba častěji větrat, nevystavovat přímému slunci nebo mrazu.
   8. V době kdy není péřový polštář nebo přikrývka využívána, je nutné skladování v prodyšné obalu například v transportní textilní tašce, která je součástí dodávky, aby byl zajištěn přísun vzduchu.
   9. Vadou péřového polštáře nebo přikrývky není, pokud dojde k občasnému proniknutí pírka ven ze sypkoviny (vrchní látky)
   10. Doporučujeme volit šetrné prací prostředky, zejména pak u péřových výrobků doporučujeme prostředky na praní přírodních materiálů, které neobsahují enzymy. Běžné prací prostředky obsahují enzymy, které ničí vlastnosti peří a prachového peří, protože z nich odstraní přirozenou vrstvu tuku. Náplň tedy ztrácí své izolační schopnosti. Vhodný může být i prací prostředek na vlnu. Přestože lze péřové výrobky prát, není vhodné jejich časté praní a doporučujeme je prát 1-2 za rok. Dle intenzity používání doporučujeme po přibližně 5-7 letech kompletní vyčištění peří a opatření novým sypkem (vrchní látkou). Pro vyčištění vyhledejte specializovanou čistírnu. S renovací Vám rádi poradíme.
   11. Pro sušení péřového polštáře nebo přikrývky doporučujeme používat sušičku na jemný program nebo program peří s několika míčky na sušení. Díky míčkům na sušení dojde k přirozenému proklepání a nadýchání peří.
   12. Na polštáře doporučujeme používat polštářové chrániče, které výrazně prodlouží jejich životnost a zvýší hygienický standard.
   13. Vadou výrobku není tvorba žmolků na prostěradle nebo potahu. Žmolky vznikají přirozeným uvolňováním vláken. Pro odstranění žmolků můžete použít běžný žmolkovač.
   14. Vadou výrobku není částečné změknutí a vyřídnutí použitých materiálů. Zejména u polštářů z dutého vlákna může při každodenní zátěži docházet k přirozenému snížení objemu. U některých typů je možné doplnit objem zakoupením nové náplně.
   15. Vadou výrobku není uvolňování specifického pachu použitých materiálů (například kachního peří). V průběhu krátkého období po vybalení produktu z hygienického obalu se tento specifický pach tzv. novoty sníží na naprosté minimum. Pro rychlé snížení intenzity doporučujeme provádět tzv. dávkové větrání, tedy nechat produkt v interiérové teplotě a několikrát za den na několik minut místnost vyvětrat. Ponechání v chladném místě naopak odvětrání specifického pachu prodlouží.

  18. Povinnosti kupujícího při montáži

  1. Kupující je povinen zajistit vhodným způsobem bezproblémový průběh montáže, kdy bere zejména na vědomí, že je nutné:
   1. zajistit bezproblémový příjezd na místo parkování přepravního vozu (dodávky), včetně vjezdu do obytné zóny s nutností vyřízení vjezdového povolení (např. centrum Prahy nebo Brna)
   2. zajistit parkovací místo včetně místa pro vyložení zboží z přepravního vozu (dodávky) v maximální vzdálenosti 50 m od vstupu do rodinného, bytového domu nebo chaty, chalupy atd.
   3. informovat logistiku firmy prodávajícího o případné komplikaci při výnosu objednaného zboží (patrový bytový dům bez výtahu, velikost výtahu, úzké schodiště a pod.)
   4. zajistit přístupovou cestu do místa montáže, tak aby bylo možné pronést všechny části objednaného zboží.
   5. připravit místo a prostor pro montáž před příjezdem pracovníků odstraněním stávajícího nábytku nebo zařízení nebo vybavení, které by mohlo montáž znemožňovat nebo zkomplikovat. Vyhrazujeme si právo nenést odpovědnost za případné škody na demontovaném nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou bedton s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout demontáž nábytku nebo zařízení nebo vybavení nedodaného firmou bedton s.r.o. Vyhrazujeme si právo odmítnout provést montáž pokud bude techniky vyhodnocena jako neproveditelná z důvodu nedostatečného prostoru nebo nevhodného místa.
   6. provést vhodná opatření pro ochranu majetku. Ochrana např. kartony a dalším materiálem umístěným na podlahy, schody, dveře, stěny, nábytek a další vybavení tak aby se při přenášení minimalizovalo případné poškození jak dodávaného zboží, tak majetku zákazníka. Naše firma je pojištěna proti poškození majetku, ale podmínkou pro uznání poškození ze strany pojišťovny je alespoň základní provedení ochrany a prokázání, že poškození bylo způsobeno při přenášení nebo montáží objednaného zboží.
  2. Pokud kupující včasně (do týdne po provedení objednávky) informuje logistické oddělení prodávajícího o nemožnosti splnit některou z výše uvedených podmínek, tak i přesto se pokusíme maximálně na danou komplikaci připravit a nalézt společně nejlepší řešení. Pokud ovšem zákazník v dostatečném časovém předstihu nebo vůbec neinformuje logistické oddělení prodávajícího o nemožnosti splnit výše uvedené podmínky a tyto posléze při dodání objednaného zboží nastanou, vyhrazujeme si právo na odmítnutí provedení takto komplikovaného výnosu nebo montáže, u kterého hrozí velké časové zdržení (delší než 30 minut nad rámec standardního času při bezproblémovém výnosu a montáži) nebo hrozí poškození majetku zákazníka. Převzetí případného doplatku a předání zboží proběhne přímo u rozvozového vozu.
  3. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas s tím, aby smontovaný výrobek umístěný v kupujícím zvoleném prostoru nafotil a případně tyto fotografie užil jako prezentaci svých výrobků na svých webových stránkách.

  KOMPLETNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY