ULÍTLÁ APRÍLOVÁ SOUTĚŽ O MATRACI

soutez-fb-o-matraci-foxtrot-02-zmensene

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE:

ULÍTLÁ APRÍLOVÁ SOUTĚŽ O MATRACI

(dále jen "pravidla")

Pořadatel soutěže: Společnost matton cz s.r.o provozovatel internetového obchodu www.fajnspanek.cz. Sídlo Tábor, Vožická 621, 39002, IČO: 03270572, DIČ: CZ03270572, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod spisovou značkou C25051 (dále jen "pořadatel")

Termín a místo konání: Soutěž probíhá na území České republiky v době od 06.04.2020 12:00:00 hodin do 30.04.2020 11:59:59 hodin včetně (dále jen „doba konání soutěže“). Soutěž bude zveřejněna na facebookovém účtu FajnSpánek.cz a instagramovém účtu fajnspanek.cz.

Účastnící soutěže: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Mechanika soutěže: Principem soutěže je pod soutěžním příspěvkem do komentáře nahrát fotografii nebo krátké video (maximálně do 30-ti sekund délky), znázorňující osobu v letu (pádu) na matraci. Hodnotit se bude kreativita, vtipnost a provedení. Každý účastník může nahrát pouze jednu fotografii a jedno video. Pokud focenou nebo natáčenou osobou bude nezletilé dítě, musí mít účastník soutěže udělený písemný souhlas od jeho zákonných zástupců. Nahrání fotografie do komentáře bude považováno za potvrzení, že účastník tento souhlas udělený má.

UPOZORNĚNÍ: Požádáme účastníky soutěže, aby dbali na zvýšenou bezpečnost při pořizování fotografie nebo videa. Pořadatel se zříká jakékoliv fyzické či psychické újmy na zdravý nebo nebo újmy na majetku v souvislosti s pořizováním fotografie nebo videa do soutěže.      

Soutěžní komentář, fotografie nebo video nesmí:

  • být v rozporu s platnými právními předpisy na území České a Slovenské republiky;
  • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
  • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
  • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
  • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
  • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
  • obsahovat skrytou reklamu;
  • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

 

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář, fotografie nebo video splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, fotografie nebo videa, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Výhra a určení výherce: Po skončení soutěže o vítězi rozhodne stanovená komise skládající se s jednatele společnosti a jím určených zaměstnanců. Výhrou bude 1 ks nové matrace FOXTROT HR KOMBI ve standardním rozměru 90x200x16 cm nebo 80x200x16 cm v základním potahu Primatex se zipem dokola. Po dohodě je možné si doplatit jinou dražší matraci v jiném větším než standardním rozměru nebo nechat vyrobit menší bez doplatku než je standardní rozměr.

Způsob dodání výhry: Výherce bude o výhře informován pořadatelem zprávou přes Facebook Messenger a pomocí komentáře pod svým soutěžním komentářem (fotografií nebo videem) na sociální sítí Facebook. Výherce je povinen zaslat pořadateli soutěže odpověď na zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přidání komentáře s oznámením a zaslání zprávy o výhře na sociální síť Facebook a prokázat svou totožnost pro převzetí výhry. Osobní převzetí je možné v prodejně Fajn Spánek Tábor nebo zaslání je zdarma na adresu výherce (pouze v ČR). Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vyplatit v penězích, ale lze za ní poskytnou jinou matraci s doplatkem ve vyšší hodnotě nebo jiném než standardním rozměru. Výherce neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů: Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář, fotografie a video. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry. Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je pořadatel. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů pořadatel, marketingové́ společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení, město bydliště soutěžícího, nahranou soutěžní fotografii a nebo video zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese Vožická 621, Tábor 39002, nebo na e-mailové adrese info@matton.cz. Na této adrese může soutěžící podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

Další podmínky soutěže: O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na stránce: zároveň uložena v písemné podobě na adrese provozovny pořadatele matton cz s.r.o., Vožická 621, Tábor 39002.

Souhlas s pravidly: Nahráním soutěžního komentáře s fotografií nebo videem pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat. Pokud focenou nebo natáčenou osobou bude nezletilé dítě, musí mít účastník soutěže udělený písemný souhlas od jeho zákonných zástupců. Nahrání fotografie do komentáře bude považováno za potvrzení, že účastník tento souhlas udělený má. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu: https://www.facebook.com/fajnspanek.cz/

V Táboře, dne 05.04.2020

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.. Více info zde.