SOUTĚŽ O POLŠTÁŘE SYMPHONIC ANATOM SOFT

SOUTĚŽ O POLŠTÁŘE SYMPHONIC ANATOM SOFT

ÚPLNÁ PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE: Polštáře SYMPHONIC ANATOM SOFT značky MATTON
(dále jen „Pravidla“)


1. ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
Společnost matton cz s. r. o., se sídlem Tábor, Vožická 621, PSČ 390 02, IČO:
03270572, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. C
25051 (dále jen „organizátor“).


2. POŘADATEL SOUTĚŽE
Společnost matton cz s. r. o., se sídlem Tábor, Vožická 621, PSČ 390 02, IČO:
03270572, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spis. zn. C
25051 (dále jen „pořadatel„).


3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ
Soutěž probíhá na území České republiky v době od 14. 02. 2021 12:00:00 hodin do
16. 02. 2021 12:00:00 hodin včetně (dále jen „doba konání soutěže“).


4. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let, s doručovací
adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen
„soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci
pořadatele či organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.


5. MECHANIKA SOUTĚŽE
Principem soutěže je pod soutěžním příspěvkem v komentáři popsat, vedle koho
se účastník soutěže nejraději probouzí.


Soutěžní příspěvek bude označen na
stránce https://www.facebook.com/FajnSpanek.cz/ slovem „SOUTĚŽ“.


Soutěžní komentář nesmí:
• být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
• obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s
obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou
důstojnost;
• obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
• hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
• podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
• obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva
autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému
vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k
duševnímu vlastnictví;
• obsahovat skrytou reklamu;
• jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.
Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží
výhradně pořadateli. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který
nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména tomto článku 7.)
nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po
jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv
kompenzaci.


6. VÝHRY A URČENÍ VÝHERCŮ
Po skončení soutěže vybere organizátor soutěže nejpozději do 2 pracovních dní
celkem 1 výherce, který splní veškeré podmínky účasti v soutěži. Výherce
vyhraje 2x polštář SYMPHONIC ANATOM SOFT značky MATTON.


OZNÁMENÍ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Každý výherce bude o výhře informován pořadatelem pomocí komentáře pod svým
soutěžním komentářem na sociální síti Facebook. Výherce je povinen
zaslat pořadateli soutěže zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne
přidání komentáře s oznámením o výhře na sociální síť Facebook a prokázat svou
totožnost pro převzetí výhry.


Pokud soutěžící tyto informace pořadateli v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru
zaniká a výhra propadá ve prospěch pořadatele. Výhra bude výherci osobně předána
v provozovně pořadatele, přičemž organizátorem mohou být pořízeny fotografie a
záznamy z předání výhry a tyto přiměřeně využity pro propagaci a zpravodajství
anebo zaslána prostřednictvím České pošty či kurýra. Výhru z této soutěže nelze
převést ze strany soutěžícího na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze
vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Výherce
neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení či nedoručení oznámení o výhře. Za kvalitu
výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.


8. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu
s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními
předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této
soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany
pořadatele a organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní
komentář. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7
Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový
záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení
soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto
Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace
výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po
dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1,
písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení.
Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na
základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů
pořadatel, marketingové společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to
způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé
IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují
dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané
zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních
údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá
v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní
údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní
předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je
dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez
jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má
práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že
zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním
údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz
osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být
zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí
založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo
se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že
organizátor a pořadatel jsou oprávněni užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno,
prvé písmeno příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v
médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být
pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové
záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností
o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může
soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese Vožická 621, 390 02, Tábor, nebo na
e-mailové adrese info@fajnspanek.cz. Na této adrese může soutěžící podat k
organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může
obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk.
Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz,
www: https://www.uoou.cz.


9. DALŠÍ PODMÍNKY SOUTĚŽE
O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností
organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit
anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího
trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních webových stránkách, kde jsou tak k
dispozici platná a úplná Pravidla. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto
Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných
materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže
za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži
vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto
Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení
takového soutěžícího ze soutěže. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v
elektronické podobě na stránce: zároveň uložena v písemné podobě na adrese
provozovny pořadatele – matton cz s. r. o., Vožická 621, 390 02, Tábor.


SOUHLAS S PRAVIDLY
Nahráním Soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící
svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně
dodržovat. Soutěž není sponzorována, podporována, spravována nebo spojena se
sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.
Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi
soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.V
případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď
facebookového profilu: https://www.facebook.com/FajnSpanek.cz/
V Táboře dne 14. 02. 2021.

×

Splátková kalkulačka ESSOX